HEFOP/2004/2.2

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A pályázati program célkitűzése

A szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése érdekében a velük foglalkozó szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, hanem készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. A szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához, a segítő munkához kapcsolja hozzá a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödjön az ágazatok közötti együttműködés.

A munkaerő-piaci irányultság miatt a munkavállalási koron túli embereknek nyújtott ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés e programnak nem célja, mint ahogyan a szociális szakemberek alap- és iskolarendszerű képzése és alkalmazása sem, amely – természetesen – állami, illetve önkormányzati feladat.

A pályázati program keretében az alábbi tevékenységtípusokra lehet pályázni:

1. Szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogói felügyelet területén dolgozó szakemberek/önkéntesek képzése, készségfejlesztése, abból a célból, hogy hátrányos helyzetű ügyfeleiket sikeresen felkészíthessék a munkaerő-piaci (re)integrációra. Tevékenységek: a szakmai fejlődést szolgáló és a kiégést megelőző formák, pl. szupervízió, esetmegbeszélés, stb. szervezése; mentálhigiénés, konfliktuskezelési, mediációs képzés/tréning nyújtása, EU-s ismeretek, számítógépes ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek oktatása, csoportos vagy egyéni, elektronikus formában történő tanulás biztosítása.

2. A család és munkahely összeegyeztetését szolgáló intézmények / szervezetek létrehozását / fejlesztését célzó humánerőforrás-fejlesztés: képzés a gyermekek napközbeni rugalmas ellátásában résztvevők számára, a különféle, a gyermekek napközbeni ellátását és a korai fejlesztést célzó szolgáltatások közötti hálózatszervezés, hálózat működtetése; alternatív, a szükségletekhez és igényekhez igazodó szolgáltatások módszertanának kidolgozása; tapasztalatcserék szervezése a már bevált gyakorlatok átvétele érdekében.

3. A szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogó felügyelet területén működő szervezetek együttműködésének elősegítése az adott térségben működő különböző profilú (különböző ágazatokhoz tartozó) intézményekkel az ellátottak jobb munkaerő-piaci (re-) integrációjának érdekében; esetmegbeszélő, esetmenedzseri csoportok szervezése, működtetése; közös adatbázisok létrehozása; hálózatszervezés, hálózat működtetése. Ebben az esetben kötelező projektelem az együttműködés előkészítéseként az együttműködésben résztvevők számára szervezett közös képzés/tréning/felkészítés.

A projektek maximális időtartama 24 hónap.  A projektet legkésőbb 2007. április 30-ig be kell fejezni.

A pályázat keretében odaítélhető összes támogatás

Összesen 4.240.899.135 forint (3.180.674.160 forint ESZA-támogatás, 1.060.224.975 forint központi költségvetési forrásból történő finanszírozás) a 2.2 “A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” intézkedés 2004-2006. évi pályázati felhívásai keretében. A támogatás a pályázatok kiértékelésének eredménye alapján kerül elosztásra.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási összeg, támogatási arány.

Az egy pályázatra igényelhető támogatás összege minimum 2.550.000, maximum 25.500.000 Ft. Saját erő biztosítása a támogatásnak nem feltétele.

A támogatható pályázatok maximális száma 2004-2006 között: 1663

Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei?

A pályázó szervezet csak konzorciumi partnerségben nyújthat be projektjavaslatot, különben a pályázat formai elutasításra kerül. Profitorientált szervezet sem pályázóként, sem partnerként nem vehet részt a projektek megvalósításában.